اگرچه سرمازدگی یكی از عوامل جوی است كه كنترل وقوع آن از دسترس انسان خارج است، اما دانش و تجربه بشری در طول گذشت زمان راهكارهایی را ارایه نموده است كه در كاهش خسارات ناشی از این عنصر اقلیمی كارآمد بوده است و با به كاربردن مطالعات و بررسی هایی كه بر روی روند تغییرات عوامل جوی داشته است، توانمندی خود را در كاهش خسارات ناشی از پدیده های جوی چون سرمازدگی و یخبندان به مرحله اجرا در آورده است. سرما و یخزدگی همه ساله خسارات قابل توجهی را به اقتصاد و چرخه تولید کشور تحمیل م یکند. بنابراین برای مقاومت گیاهان به سرما و یخزدگی لازم است تا مدیریت تنش رعایت شود.